Potrzebujesz porady?      tel  +48 729 086 289      posta  eshop@thechillidoctor.pl

Warunki handlowe sklepu internetowego The ChilliDoctor s.r.o.


1. Postanowienia wstępne


Niniejszy regulamin określa i precyzuje prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego w stosunku umownym zawartym za pośrednictwem sklepu internetowego:
 
https://thechillidoctor.pl/


Kupujący ma możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem w każdym konkretnym sklepie internetowym i jest o tym odpowiednio wcześniej informowany. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami i zgadza się z nimi.
 
Sprzedawca i operator sklepów internetowych
 
https://thechillidoctor.pl/


jest The ChilliDoctor s.r.o. z siedzibą Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11, IČ: 04149947, DIČ: CZ04149947. Miejscem wykonania wszystkich stosunków umownych jest Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11.
 
Wszystkie stosunki umowne podlegają prawu Republiki Czeskiej.

2. Definicje terminów
 
Umowa konsumencka – umowa kupna, umowa o dzieło lub inne umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jeżeli stronami umowy są z jednej strony konsument, a z drugiej sprzedawca.
Konsument – ​​oznacza osobę fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej albo w zakresie samodzielnego wykonywania zawodu.
Kupujący niebędący konsumentem – to osoba, która przy zawarciu i wykonywaniu umowy działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej albo w zakresie samodzielnego wykonywania zawodu.


3. Zawarcie umowy kupna


Prawidłowo wypełniony za pośrednictwem sklepów internetowych
 
https://thechillidoctor.pl/
 
wysłane lub zamówienie kupującego złożone telefonicznie jest wiążącą propozycją zawarcia umowy kupna ze sprzedającym, natomiast kupujący jest związany swoją propozycją zawarcia umowy kupna przez okres 21 dni od wysłania zamówienia.
 
Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia w rozumieniu § 1827 par. 1 Kodeksu Cywilnego drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez kupującego w zamówieniu, a potwierdzenie to nie stanowi przyjęcia propozycji do zawarcia umowy kupna. Sama umowa kupna zostaje zawarta poprzez przyjęcie propozycji zawarcia umowy kupna przez sprzedającego, a akceptację uważa się za wysłanie towaru przez sprzedającego do kupującego lub wyraźną akceptację propozycji zawarcia umowy kupna przez sprzedającego drogą e-mailową lub telefoniczną.
Konsument ma prawo do anulowania zamówienia, tj. wycofania swojej propozycji zawarcia umowy kupna, bez żadnych kar do momentu wysłania towaru. Konsument zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
 
W przypadku, gdy kupujący chce anulować zamówienie na towary, które zostały specjalnie dla niego zamówione w drodze umowy, ustalana jest opłata za anulowanie w wysokości 50% ceny zakupu towaru.

Umowa kupna zawierana jest w języku polskim. Po zawarciu umowy kupna jest ona archiwizowana tylko przez czas ściśle niezbędny do jej rozliczenia, przy czym w tym okresie może zostać udostępniona na pisemny wniosek konsumenta. Do momentu przekazania towaru do wysyłki możesz zmieniać zamówienie i korygować błędy.


4. Odstąpienie konsumenta od umowy zgodnie z § 1829 § 1 Kodeksu Cywilnego


Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (w przypadku umowy kupna kilku rodzajów towarów lub dostawy kilku części, od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów; w przypadku umowy kupna, której przedmiotem jest regularna wielokrotna dostawa towaru, od dnia przejęcia pierwszej dostawy towaru).
 
W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy konsument powinien poinformować sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy, firmę The ChilliDoctor sro, na adres Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11, lub e-mail: eshop@thechillidoctor.pl w formie jednostronnych negocjacji prawnych (na przykład listem wysłanym za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych lub e-mailem). Do zachowania terminu do odstąpienia od niniejszej umowy wystarczy wysłanie odstąpienia od umowy przed upływem odpowiedniego terminu.

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży, wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wybranym sposobem dostawy, który różni się od najtańszego standardowego sposobu dostawy oferowanego przez sprzedawcę). Koszt zwrotu produktów ponosi kupujący, te koszty nie są zwracane. W przypadku zwrotu Sprzedawca korzysta z tych samych środków płatniczych, jakich Konsument użył do dokonania pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał inaczej. W żadnym wypadku nie spowoduje to dla konsumenta dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwróci płatność dopiero po otrzymaniu zwracanego towaru lub jeśli konsument udowodni, że odesłał towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić lub przekazać konsumentowi pod adresem Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 40011, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna, a konsument ponosi bezpośrednie koszty związany z poprzez zwrot towaru. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar Sprzedawcy przed upływem 14 dni. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i cechami towaru, w tym jego funkcjonalnością


Konsument zgodnie z art. 1837 Kodeksu Cywilnego nie może odstąpić od umowy:
 
a) o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ,
b) dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli przedsiębiorcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
c) dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli przedsiębiorcy,
d) o dostawie towaru, który został dostosowany zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby,
e) dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
f) naprawy lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak kolejnych napraw innych niż zlecone lub dostawy części zamiennych innych niż zlecone,
g) o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, który Konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,
h) przy dostarczeniu nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszył ich oryginalne opakowanie,
i) dostawa gazet, periodyków lub czasopism,
j) o zakwaterowaniu, transporcie, wyżywieniu lub wykorzystaniu czasu wolnego, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi we wskazanym terminie,
k) zawarta na podstawie aukcji publicznej zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne, lub
l) o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
 
Nie ma możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, jeżeli towar został już częściowo zużyty. Nie ma również możliwości odstąpienia od umowy w przypadku towarów, których charakter to wyklucza. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub widocznie zużyty, sprzedający może dochodzić odszkodowania.


5. Odstąpienie od umowy nabywcy niebędącego konsumentem

W przypadku kupującego (na firmę – NIP ) nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 
6. Transport
 
Koszty przesyłki i opakowania, które kupujący wybrał w zamówieniu, ponosi kupujący, a koszty te reguluje aktualny cennik sprzedającego, który znajduje się na stronie internetowej:
 
https://thechillidoctor.pl/


7. Warunki płatności
 
Płatność przy odbiorze - kupujący płaci za towar tylko wtedy, gdy towar zostanie odebrany od kuriera lub w placówce pocztowej.
Przelew bankowy - po otrzymaniu zamówienia (propozycji zawarcia umowy kupna) sprzedający prześle kupującemu kwotę ceny zakupu, numer rachunku oraz tytuł wpłaty/ symbol płatności. Towar zostanie zapłacony przez kupującego na rachunek bankowy sprzedającego przed wysłaniem towaru, w przeciwnym razie towar nie zostanie wysłany lub przekazany. Ten sposób zapłaty ceny zakupu jest traktowany jako zaliczka na cenę zakupu.
Karty płatnicze – po utworzeniu zamówienia (propozycji zawarcia umowy kupna) kupujący zostaje przekierowany do bezpiecznej bramki płatniczej banku, gdzie kupujący wprowadza niezbędne dane do płatności. Ten sposób zapłaty ceny zakupu jest traktowany jako zaliczka na cenę zakupu.
Gotówka (odbiór osobisty) – kupujący płaci za towar gotówką przy odbiorze towaru w oddziale Sprzedającego, po potwierdzeniu mailem od Sprzedającego, że towar jest gotowy w oddziale do odbioru.


8. Prawa z wadliwego wykonania


Prawo kupującego z tytułu wadliwego wykonania polega na wadzie, którą rzecz ma w chwili przejścia na kupującego niebezpieczeństwa uszkodzenia, nawet jeśli ujawni się ona później. Uprawnienie kupującego jest również ustalone przez późniejszą wadę spowodowaną przez sprzedawcę z naruszeniem jego obowiązku.
 
Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do:
 
a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub poprzez dostarczenie brakującej rzeczy,
b) usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy,
(c) z rozsądnym rabatem w stosunku do ceny zakupu, lub
d) odstąpić od umowy.


Kupujący poinformuje sprzedawcę, jakie prawo wybrał, po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zamiast usunięcia wady zażądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy.
 
Jeżeli kupujący nie wybierze swojego prawa w terminie, przysługują mu prawa jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.
 
Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi drobne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
 
Dopóki kupujący nie skorzysta z prawa do rabatu z ceny produktu lub nie odstąpi od umowy, sprzedawca może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć wadę. Inne wady mogą być usunięte przez sprzedającego według jego wyboru poprzez naprawę rzeczy lub dostarczenie nowej rzeczy; wybór nie może nakładać na kupującego nieproporcjonalnych kosztów.
 
Jeżeli sprzedawca nie usunie wady w terminie lub odmówi usunięcia wady, kupujący może zażądać rabatu od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody sprzedającego.


Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. Nie dotyczy,
 
a) jeżeli stan zmienił się w wyniku oględzin w celu wykrycia wady rzeczy,
b) jeżeli kupujący używał rzeczy przed wykryciem wady,
c) jeżeli kupujący nie spowodował działaniem lub zaniechaniem niemożności zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym, lub
d) jeżeli kupujący sprzedał rzecz przed wykryciem wady, zużył ją lub zmienił rzecz w normalnym użytkowaniu; jeśli zdarzyło się to tylko w części, kupujący zwróci sprzedającemu to, co może jeszcze zwrócić, i wypłaci sprzedającemu odszkodowanie do wysokości, w jakiej odniósł korzyści z używania rzeczy.
 
Jeżeli kupujący nie zgłosi wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.
 
Prawo z wady przysługują kupującemu u sprzedającego pod następującymi adresami:


Do wysyłki i dostawy osobistej: The ChilliDoctor s.r.o. z siedzibą Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11,


9. Prawa z wadliwego wykonania i gwarancja jakości w przypadku kupującego- który jest konsumentem
 
Sprzedawca odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za to, że towar w chwili odbioru jest wolny od wad, w szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, w chwili odbioru rzeczy przez kupującego,
 
a) towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia te, które sprzedający lub producent opisali lub których oczekiwał kupujący, mając na uwadze charakter towarów i reklamę przez nich stworzoną ;
b) rzecz nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę dla jej używania lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
c) towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
(d) przedmiot ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę
e) sprawa jest zgodna z wymogami przepisów prawa.
 
Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa do wad w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru.


Jeżeli rzecz nie ma wyżej wymienionych właściwości, kupujący może żądać wydania rzeczy nowej bez wad, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, kupujący może zażądać jedynie wymiany części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, a zwłaszcza jeżeli wada może być usunięta bez zbędnej zwłoki, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady.
 
Kupujący ma prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części nawet w przypadku możliwości usunięcia wady, jeżeli nie jest w stanie właściwie używać rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad. W takim przypadku kupującemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.
 
Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej części lub naprawy rzeczy, może żądać rozsądnej zniżki. Kupującemu przysługuje rozsądna zniżka, nawet jeśli sprzedający nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzecz, a także jeśli sprzedający nie domaga się zadośćuczynienia w rozsądnym terminie lub jeśli zorganizowanie naprawy spowodowałoby znaczne trudności dla konsumenta.
 
Prawo z wady przysługują kupującemu u sprzedającego pod następującymi adresami:


Do wysyłki i dostawy osobistej: The ChilliDoctor s.r.o. z siedzibą Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11
 
Na żądanie kupującego sprzedający potwierdzi mu na piśmie zakres i czas trwania jego zobowiązań w przypadku wadliwego wykonania. Jeżeli charakter rzeczy na to nie stoi, potwierdzenie można zastąpić dowodem zakupu zawierającym informacje.
W przypadku skorzystania przez kupującego z prawa z wadliwego wykonania, sprzedający potwierdzi pisemnie moment skorzystania z prawa, wykonanie naprawy i czas jej trwania.


10. Gwarancja jakości w przypadku kupującego niebędącego konsumentem (zakup na firmę – NIP)
 
Sprzedający nie udziela kupującemu niebędącemu konsumentem gwarancji jakości towaru, chyba że strony wyraźnie uzgodniły to inaczej. W takim przypadku odpowiedzialność sprzedawcy za wady reguluje Kodeks Cywilny.


11. Ceny i ważność oferty


Wszystkie ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w momencie wysłania zamówienia. W przypadku podatku VAT do czasu zawarcia umowy kupna lub do czasu wysłania towaru kupujący jest zobowiązany do zapłaty zaległości w cenie zakupu lub z uwzględnieniem wybranego przez kupującego rodzaju płatności. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu pocztą elektroniczną wiadomość z informacją, gdzie można zapłacić Kupującemu nadpłatę ceny zakupu. Częścią dostawy towaru jest właściwy dokument podatkowy. Wszystkie ceny towarów, w tym artykułów promocyjnych, obowiązują do odwołania lub wyprzedania zapasów.


12. Rabaty i kupony rabatowe
 
Sprzedawca zapewnia różnego rodzaju rabaty. Każda zniżka ma zasady korzystania.
 
W przypadku, gdy rabat lub kupon rabatowy zostanie zastosowany z naruszeniem zasad rabatu lub kuponu rabatowego sprzedawca ma prawo odmówić takiego rabatu lub kuponu. W takim przypadku kupujący zostanie o tym poinformowany i otrzyma możliwość realizacji zamówienia bez rabatu lub wykorzystanego kuponu


Zasady i warunki skorzystania z konkretnego rabatu dołączone są albo bezpośrednio do rabatu (w formie informacyjnej), albo do rabatu dołączany jest link do strony internetowej, gdzie szczegółowo opisane są zasady rabatu. W przypadku jakichkolwiek niejasności w interpretacji rabatu, zastosowanie ma interpretacja zastosowania sprzedawcy.
 
Każdy rabat lub kupon można wykorzystać tylko raz, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W przypadku wielokrotnego użycia sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia takiego rabatu.
 
W przypadku zastosowania rabatu przez kupującego nie będącego konsumentem i nie jest to zakupiony bon upominkowy, sprzedawca ma prawo odmówić takiego rabatu i kuponów rabatowych.
 
Jeżeli wartość bonu podarunkowego lub kuponu rabatowego jest wyższa niż wartość całego zakupu, różnica nie jest przenoszona na nowy bon lub kupon, a niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi.


13. Ochrona danych osobowych
 
Wszelkie dane osobowe przekazane sprzedającemu nie będą przekazywane osobom trzecim lub innym podmiotom bez zgody kupującego i będą przetwarzane zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych. Kupujący może w każdej chwili zażądać ich zmiany lub usunięcia drogą e-mailową.


Po złożeniu zamówienia e-mail klienta może zostać przesłany do Allegro Group PL/CZ, s.r.o., Ceneo.pl, Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., Grupa Okazje Sp. z o.o. w celu przesłania ankiety ewaluacyjnej w ramach usługi „Zweryfikowani przez klientów”. W ciągu 10 dni od zakupu na podany adres e-mail zostanie wysłany link do ankiety, w której klient może ocenić jakość usług i produktów, na co kupujący wyraźnie wyraża zgodę.
 
Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na prawo Sprzedawcy do wykorzystania przekazanych przez niego danych w celach marketingowych w sklepach internetowych Sprzedawcy, w celu rozwoju i doskonalenia usług świadczonych klientom.
 
Na podstawie danych kontaktowych podanych podczas składania zamówienia, Sprzedawca może kontaktować się z Kupującym w celu przekazania informacji o produktach, usługach lub nowościach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikacji SMS.


Tworząc i płacąc za zamówienie, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych.
Zgoda jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „ RODO”), zgodnie z ustawą nr 101 / 2000 Sb., o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „ZOOÚ”) oraz zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego zmiany niektórych ustaw.
 
Kupujący niniejszym wyraża zgodę na The ChilliDoctor s.r.o. z siedzibą Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11, IČ: 04149947 (zwany dalej „Sprzedawcą”), jako administrator danych osobowych, zgody na przetwarzanie (w tym automatyczne, w szczególności poprzez zbieranie, monitorowanie, profilowanie, ocena i przechowywanie) danych osobowych. Wszystko to w celu określenia odpowiednich potrzeb Kupującego oraz oferowania i dostarczania odpowiednich ofert handlowych i korzystnych programów klienckich Sprzedającego, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Dane osobowe, które będą przetwarzane na podstawie tej zgody to imię, nazwisko, tytuł, miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności, data urodzenia, PESEL, numer rachunku bankowego, dane z przekazanych dokumentów, dane dotyczące płatności, SIPO dane dotyczące płatności, połączenia telefoniczne i e-mailowe, informacje identyfikujące urządzenie lub osobę związaną z korzystaniem z urządzenia, takie jak adresy IP czy identyfikatory plików cookie oraz informacje o preferencjach zakupowych.

Zgoda ta jest wyrażona przez Kupującego dobrowolnie i ma świadomość, że w każdym czasie może ją odwołać w taki sam sposób, w jaki ją wyraził.
 
Jednocześnie kupujący przyjmuje do wiadomości, że nieudzielenie lub cofnięcie tej zgody może skutkować brakiem możliwości dostosowania niektórych usług do jego potrzeb.
 
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nawet bez udzielenia tej zgody, Sprzedający ma prawo do wysyłania ofert handlowych oraz komunikacji z ofertą własnych produktów i usług przez czas trwania umowy, do momentu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu.


14. Umowa ostateczna


Po dostarczeniu do sprzedawcy zamówienie konsumenckie jest archiwizowane jako propozycja zawarcia umowy kupna w celu jej realizacji i dalszej rejestracji. Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy są dla konsumenta jasne w samym procesie zamówienia. Kupujący ma możliwość wykrycia i skorygowania błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych przed złożeniem zamówienia. Koszt wykorzystania środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet itp.) w celu samej realizacji zamówienia ponosi kupujący. Niniejszy regulamin umożliwia konsumentowi ich archiwizację i odtwarzanie.
 
Strony Umowy uzgadniają, że wszelkie spory majątkowe pomiędzy nimi, powstałe na podstawie lub w związku z Umową, będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Usti nad Labem – Czeska Republika.
 
Zgodnie z § 14 ust. 1 ustawy nr 634/1992 Dz. „O ochronie konsumentów” informuje konsumenta, że ​​przedmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest przedmiot właściwy zgodnie z § 20e lit. d) ustawy o ochronie konsumentów: Czeska Inspekcja Handlowa, której adres internetowy to: www.coi.cz


(Niniejsze warunki obowiązują od 1 czerwca 2018 r.)

SZYBKA WYSYŁKA

Odsyłamy do 48 godz.

100 000 +

Zadowolonych  klientów

TRANSPORT  GRATIS

U zamówień powyżej 330 zł

BONUSOWY PROGRAM

Prezenty do zakupu